Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

आवधिक बचत

/आवधिक बचत
आवधिक बचत 2018-10-03T17:18:44+00:00

आवधिक बचत :

सदस्यले आफ्नो आवश्यकता अनुसार १०० दिन देखि ३ बर्ष अवधिको लागि ३ किसिमबाट ब्याज प्राप्त गर्ने गरी आवधिक बचतमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । यस बचतमा अवधि र प्रकृति अनुसार ११ प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरिएको छ ।

१ मासिक ब्याज प्राप्त गर्ने आवधिक बचत
२ त्रैमासिक ब्याज प्राप्त गर्ने आवधिक बचत
३ अवधि समाप्तीपछि एकमुष्ट ब्याज प्राप्त गर्ने आवधिक बचत