Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

आवास ऋण

/आवास ऋण
आवास ऋण 2018-10-03T17:30:33+00:00

आवाश ऋण:

संस्थाका सदस्यलाई घर निर्माण, तयारी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नको लागि ८ बर्ष अवधिको लागि १४ प्रतिशत ब्याज दरमा यो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यो ऋण स्वीकृत भएका ऋण रकमको ५० प्रतिशत ६० किस्ता गरी बिभाजन गरिनेछ ।