Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

एम्बुलेन्स सुविधा

/एम्बुलेन्स सुविधा
एम्बुलेन्स सुविधा 2019-07-24T15:24:49+00:00

एम्बुलेन्स-सुविधा:

एम्बुलेन्स सेवा संस्थाका सदस्यहरुलाई एम्बुलेन्स प्रयोग गरे बापत एक वर्षमा बढीमा ३(तीन) पटक सम्म शोध भर्ना हुने गरी एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको छ ।