Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

काजकिरिया खर्च

/काजकिरिया खर्च
काजकिरिया खर्च 2019-07-24T14:07:58+00:00

काजक्रिया खर्च:

काजक्रिया सहयोग रकम सदस्यको परिवारको मृत्यु भएमा रु. ५,०००।– (अक्षरेपि पाँच हजार) र सदस्यको मुत्यु भएमा रु.५,०००।– देखि रु.१५,०००।– (अक्षरेपि पाँच हजार देखि रु.पन्ध्र हजार रुपैंयाँ) सम्म उपलब्ध गराइनेछ । सक्रिय बचत नभएको अवस्थामा सदस्यको सक्रियताको आधारमा १००% (शत प्रतिशत), ७५% (पचहत्तर प्रतिशत) र ५०% (पचास प्रतिशत) रकम प्रदान गरिनेछ ।