Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

खुत्रुके बचत

/खुत्रुके बचत
खुत्रुके बचत 2018-10-03T17:23:09+00:00

खुत्रुके बचत :

संस्थाका लघुबित्त समुहमा आवद्ध भएका महिला समुहले ऐच्छिक रु १००।‐बाट जम्मा गर्न सकिनेछ । यस बचत खातामा बचतकर्ताले आवश्यकता अनुसार समुहमा नै जम्मा गर्ने र भुक्तानी लिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस बचत रकममा ६ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।