Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

जग्गा खरिद ऋण

/जग्गा खरिद ऋण
जग्गा खरिद ऋण 2018-10-03T17:45:56+00:00

जग्गा खरिद ऋण :

संस्थाका सदस्यले ब्यवसायिक तथा घरघडेरी प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्नको लागि खरिद गर्ने जग्गाको ६० प्रतिशतसम्म ३ बर्ष अवधिको लागि १५ प्रतिशतमा ब्याज दरमा यो ऋण प्रदान गरिनेछ ।