Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

दुर्घटना विमा

/दुर्घटना विमा
दुर्घटना विमा 2019-07-24T15:19:06+00:00

दुर्घटना-विमा:

दुर्घटना क्षती सहयोग संचालक समितिले तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी अधिकतम् रु.२,००,०००।– (अक्षरेपी दुई लाख रुपैंयाँ) सम्म उपलब्ध गराउने छ ।