Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

बाल बचत

/बाल बचत
बाल बचत 2018-10-03T17:14:55+00:00

बाल बचत:

संस्थाका सदस्यका छोराछोरी वा अन्य संस्थामा सदस्य हुन उमेर नपुगेकाहरूलाई बचत गर्नको लागि रु १००।‐ मा बाल बचत खाता खोल्न सकिनेछ । सो बचत खाता अभिभावकको दस्तखतमा सञ्चालन गरिनेछ । उक्त बचत खातामा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि बेला जम्मा गर्न सकिने तर ३० दिनको फरकमा जम्मा भएको रकमको वा बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र झिक्न सकिनेछ । यस बचत रकममा ७ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरिएको छ ।