Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

बिशेष बचत

/बिशेष बचत
बिशेष बचत 2018-10-03T17:19:07+00:00

बिशेष बचत :

संस्थाका सदस्यहरूले न्युनतम रु ५०,०००।‐ बाट यो बचत खाता खोल्न सक्नेछन । यस बचत खातामा आवश्यकता अनुसार न्युनतम रकम नघट्ने गरी जति पनि रकम जम्मा र झिक्न सकिनेछ । यस बचत खातामा न्युनतम ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिएको छ ।