Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

वित्तिय परामर्श सेवा

/वित्तिय परामर्श सेवा
वित्तिय परामर्श सेवा 2019-07-30T13:39:51+00:00

संस्थाका कुनै पनि सदस्यलाई वित्तिय परामर्श आवश्यक परेमा संस्थाले प्रदान गर्दछ । कुनै सदस्यले पारिवारिक बजेट बनाउन चाहेमा अथवा कुनै व्यवसाय सुरु गर्न परामर्श आवश्यक परेमा संस्थाले वित्तिय परामर्श प्रदान गरी सहयोग गर्दछ ।