Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

शव वाहन सुविधा

/शव वाहन सुविधा
शव वाहन सुविधा 2019-07-24T16:48:49+00:00

शव-वाहन सुविधा:

संस्थाका सदस्य र सदस्यका परिवारको मृत्यु भई संस्थाको शवबाहन सेवा प्रयोग गरेमा संचालक समितिले तोके बमोजिमको रकम नबढ्ने गरी बिल बमोजिमको रकम शोधभर्ना दिइनेछ ।