Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

सदस्य उपचार खर्च

/सदस्य उपचार खर्च
सदस्य उपचार खर्च 2019-07-24T14:55:21+00:00

सदस्य-उपचार-खर्च:

कुनै सदस्यलाई २ दिन अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकतम रु.३०,०००।– (अक्षरेपी तीस हजार रुपैयाँ) सम्म स्वास्थ्य उपचार सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।