Tel: 01 4313058, POB: 5018, Ambulance Tel: 01 4312109, Mob: 9741263773, 9810198440|info@chandragiri.coop.np

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

/सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 2019-07-24T15:02:56+00:00

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम:

प्रसुती सम्बन्धी उपचारमा महिला सदस्यले अस्पतालमा प्रसुती भएको अवस्थामा न्युनतम रु. ५,०००।– देखि अधिकतम रु. ७,०००।– सम्म उपलब्ध गराइने छ ।